Warunki i zasady

 Umowa między użytkownikiem a stroną internetową  

Witamy na stronie internetowej Vorsprung http://vorsprungofficial.com/. Strona internetowa ("Strona") składa się z różnych stron internetowych obsługiwanych przez DropNet Ltd.  

Strona jest oferowana pod warunkiem zaakceptowania bez modyfikacji warunków, zasad i powiadomień zawartych w niniejszym dokumencie ("Warunki"). Korzystanie z tej strony internetowej oznacza zgodę na wszystkie takie warunki i zasady. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami i zachowanie ich kopii do wglądu.   

Komunikacja elektroniczna:  

Odwiedzanie jakiejkolwiek strony internetowej DropNet lub wysyłanie do nas e-maili stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-maila i na stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji pisemnej.  

Korzystanie ze strony:  

 • Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i niewyłącznego. DropNet Ltd udziela Ci osobistego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego i niekomercyjnego ograniczonego przywileju wstępu i korzystania ze strony, pod warunkiem zaakceptowania dostarczonych warunków i zasad.  
 • Nie możesz używać żadnego "page-scrapera", "robota", "pająka", "deep-linka" ani żadnych innych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów lub metodologii, ani żadnych podobnych lub równoważnych procesów manualnych do uzyskiwania dostępu, kopiowania, pozyskiwania lub monitorowania jakiejkolwiek części strony.  
 • Nie możesz próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do żadnej części lub funkcji strony, ani do żadnego innego systemu lub sieci połączonej ze stroną.  
 • Nie możesz skanować, sondować ani testować podatności strony lub jakiejkolwiek sieci połączonej ze stroną, ani naruszać środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania na stronie lub w jakiejkolwiek sieci połączonej ze stroną. 
 • Zgadzasz się nie używać żadnych urządzeń, oprogramowania ani rutynowych procedur w celu zakłócania lub próby zakłócania prawidłowego działania Strony lub jakiejkolwiek transakcji przeprowadzanej na Stronie, ani korzystania z Strony przez inne osoby.   
 • Strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które mogą uzyskać do niej dostęp z Wielkiej Brytanii. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do Strony z lokalizacji poza Wielką Brytanią, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów, jeśli mają one zastosowanie.  
 • Zgadzasz się, że jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie koszty i wydatki, które możesz ponieść w związku z korzystaniem ze Strony.  

Dzieci poniżej trzynastego roku życia:  

DropNet Ltd nie zbiera świadomie, ani online, ani offline, danych osobowych od osób poniżej trzynastego roku życia. Jeśli masz mniej niż 13 lat, możesz korzystać ze Strony wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna.   

Polityka zwrotów i reklamacji:  

Wniosek o zwrot i reklamację musi zostać złożony w ciągu 30 dni od otrzymania towaru.  

Akceptujemy wnioski o zwrot i reklamację towarów sprzedanych na naszej Stronie z następujących powodów:  

 • Produkt jest uszkodzony; 
 • Produkt nie odpowiada opisowi;  
 • Produkt ma niewłaściwy rozmiar;  
 • Nabywca zmienił zdanie; lub  
 • Produkt nie spełnia oczekiwań nabywcy co do jakości. 

Zwrócimy Ci pieniądze bez zbędnej zwłoki i nie później niż 30 dni po otrzymaniu od Ciebie zwróconych towarów lub 30 dni po dostarczeniu dowodu, że zwróciłeś towary.  

Ponadto zwrotu dokonamy przy użyciu tej samej metody płatności, którą użyłeś do dokonania pierwotnego zakupu.  

Aby skorzystać z prawa do zwrotu i reklamacji, musisz poinformować nas o swojej decyzji w określonym czasie. Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania, skontaktuj się z nami poprzez email na adres support@vorsprungofficial.com 

Brak nielegalnego lub zabronionego użytkowania / Własność intelektualna 

Otrzymujesz niewyłączne, niezbywalne, odwołalne prawo dostępu i korzystania z tej strony internetowej ściśle zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania. Jako warunek korzystania z tej strony, gwarantujesz firmie DropNet Ltd, że nie będziesz korzystać z tej strony w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych przez te warunki. Nie możesz korzystać z tej strony w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić działanie strony, ani zakłócać korzystania z niej przez inne osoby. Nie możesz uzyskiwać ani próbować uzyskiwać żadnych materiałów ani informacji w sposób nieintencjonalnie udostępniony lub przewidziany poprzez stronę.  

Cała zawartość zawarta jako część Usługi, taka jak tekst, grafika, loga, obrazy, jak również ich kompilacja, oraz wszelkie oprogramowanie używane na stronie są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi przepisami chroniącymi własność intelektualną i prawa własności. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich praw autorskich i innych zastrzeżeń dotyczących własności zawartych w jakiejkolwiek takiej zawartości i nie będziesz wprowadzać w niej żadnych zmian.  

Nie będziesz modyfikować, publikować, transmitować, przeprowadzać inżynierii wstecznej, uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych ani w żaden sposób wykorzystywać jakiejkolwiek zawartości, w całości lub w części, znajdującej się na stronie. DropNet Ltd zawartość nie jest przeznaczona do odsprzedaży. Korzystanie z tej strony nie uprawnia Cię do nieautoryzowanego korzystania z jakiejkolwiek chronionej zawartości, i nie będziesz usuwać ani zmieniać żadnych zastrzeżeń dotyczących praw własności w jakiejkolwiek zawartości. Będziesz korzystać z chronionej zawartości wyłącznie do własnego użytku osobistego i nie będziesz wykorzystywać tej zawartości w żaden inny sposób bez wyraźnej pisemnej zgody DropNet Ltd i właściciela praw autorskich. Zgadzasz się, że nie nabywasz żadnych praw własności do jakiejkolwiek chronionej zawartości. Nie udzielamy Ci żadnych licencji, wyraźnych ani dorozumianych, do własności intelektualnej DropNet Ltd lub naszego licencjodawcy, chyba że wyraźnie zezwalają na to niniejsze Warunki.  

Prywatność 

Dbamy o prywatność naszych klientów. Korzystanie z tej strony internetowej, dane rejestracyjne i inne informacje o Tobie podlegają naszej Polityce Prywatności, dostępnej tutaj: https://vorsprungofficial.com/pages/privacy-policy/ 

Strony internetowe osób trzecich 

Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych, kontrolowanych lub produkowanych przez osoby trzecie. O ile nie wskazano inaczej, nie kontrolujemy, nie popieramy, nie sponsorujemy ani nie zatwierdzamy żadnych takich stron internetowych osób trzecich ani ich treści, ani nie udzielamy żadnej gwarancji ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek aspekt tych stron internetowych lub ich treści. 

Zakłócenia strony internetowej 

Nie wolno próbować zmieniać, dodawać, usuwać, zbierać danych, szpecić, hakować ani w inny sposób ingerować w stronę internetową lub jej zawartość. 

Nie wolno używać tej strony internetowej do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania ani rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które zawierają (lub są powiązane z) jakiegokolwiek wirusa komputerowego lub innego złośliwego oprogramowania komputerowego. 

Naruszenia niniejszych Warunków 

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych warunków, jeśli naruszysz te warunki w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne w celu rozwiązania naruszenia, w tym zawieszenie Twojego dostępu do strony internetowej, zakazanie Ci dostępu do strony internetowej, blokowanie komputerów używających Twojego adresu IP przed dostępem do strony internetowej, kontaktowanie się z Twoim dostawcą usług internetowych w celu zablokowania Twojego dostępu do strony internetowej i/lub wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Tobie. 

Jeśli naruszysz Warunki, niniejszym zwalniasz nas z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, koszty, zobowiązania i wydatki (w tym, ale nie tylko, koszty prawne) poniesione przez nas w wyniku jakiegokolwiek potencjalnego lub rzeczywistego naruszenia przez Ciebie. 

Ograniczone gwarancje 

Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy: 

 • kompletność lub dokładność informacji opublikowanych na naszej stronie internetowej; 
 • że materiały na stronie internetowej są aktualne; 
 • że strona internetowa będzie działać bezbłędnie; lub 
 • że strona internetowa lub jakakolwiek usługa na stronie internetowej będzie dostępna. 

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania lub zmiany dowolnej lub wszystkich usług naszej strony internetowej, a także do zaprzestania publikowania naszej strony internetowej, w dowolnym momencie według własnego uznania bez powiadomienia lub wyjaśnienia; i z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszych warunkach, nie będziesz uprawniony do żadnego odszkodowania ani innej płatności w przypadku zaprzestania lub zmiany jakichkolwiek usług na stronie internetowej lub jeśli zaprzestaniemy publikowania strony internetowej. 

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia i gwarancje dotyczące przedmiotu niniejszych warunków, naszej strony internetowej i korzystania z naszej strony internetowej. 

Gwarancja produktu 

DropNet Ltd gwarantuje na okres jednego (1) roku ("Standardowa Gwarancja") po sprzedaży produktu, że będzie on wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Jedynym obowiązkiem Sprzedającego w ramach tej gwarancji jest naprawa lub wymiana wadliwych części bez opłat dla Kupującego.  

Ponadto, wybierając przedłużoną gwarancję na swój produkt, możesz chronić swoje urządzenie przed wadami produkcyjnymi nawet po wygaśnięciu standardowej gwarancji. Okres przedłużonej gwarancji wymieniony poniżej obejmuje standardową gwarancję: 

Okres gwarancji 

Całkowity koszt 

Trzy (3) lata 

£79.99 

Pięć (5) lat 

£99.99 

Wyłączenia z gwarancji produktu 

Gwarancja nie obejmuje żadnych kosztów, napraw ani usług związanych z następującymi przypadkami: 

 1. Wezwania serwisowe w celu poprawienia instalacji objętego produktem lub w celu wyjaśnienia użytkowania produktu kupującemu. 
 1. Naprawa wynikająca z użytkowania innego niż normalne. 
 1. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, nadużycia, wypadków, zmian, niewłaściwego użycia, eksploatacji poza możliwościami, zastąpienia części, uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym zastosowaniem, braku odpowiedniej konserwacji lub niewłaściwego pakowania i wysyłki. 
 1. Niezgłoszenie wady w okresie gwarancyjnym. 
 1. Instalacja produktu powinna być wykonana przez certyfikowanego lub wykwalifikowanego montażystę/technika. Wymagane jest posiadanie dowodu certyfikowanej instalacji. 
 1. Gwarancja nie będzie obowiązywać w przypadku niewłaściwej instalacji lub instalacji wykonanej przez niecertyfikowanego technika. 
 1. Prace naprawcze wynikające z naprawy wykonanej przez kogoś innego niż autoryzowany technik serwisowy DropNet Ltd. 
 1. Nienormalne warunki pracy, takie jak temperatura, wilgotność, elementy korozyjne.  

Jak uzyskać serwis gwarancyjny produktu 

Tylko osoba, która kupiła produkt, może złożyć roszczenie dotyczące gwarancji, jeśli ma to zastosowanie. Zakup musi przejść przez następujące kroki, aby uzyskać gwarancję:  

 1. Nabywca powinien powiadomić DropNet Ltd, wysyłając e-mail na adres support@vorsprungofficial.com o wszelkich wadach, usterkach lub niezgodnościach niezwłocznie po ich odkryciu.  
 1. Nabywca zgadza się dostarczyć wszelkie informacje lub dokumenty do weryfikacji i realizacji gwarancji, jeśli jest to potrzebne lub ma zastosowanie.  
 1. Nabywca zgadza się wysłać produkt pocztą rejestrowaną do DropNet Ltd na adres 2 Neville Place, N22 8HX, Londyn, Wielka Brytania, w celu inspekcji i oceny gwarancji na własny koszt.  
 1. Gdy DropNet całkowicie przeanalizuje i zbada produkt oraz gwarancję, powiadomi Cię i podejmie odpowiednie działania w ciągu 15 dni.  

Zrzeczenie się odpowiedzialności  

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE NA TEJ STRONIE LUB DOSTĘPNE ZA JEJ POŚREDNICTWEM MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE, ZMIANY SĄ OKRESOWO DODAWANE DO ZAWARTYCH TU INFORMACJI. DROPNET LTD MOŻE WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I/ LUB ZMIANY NA STRONIE W DOWOLNYM MOMENCIE.  

DROPNET LTD NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, TERMINOWOŚCI I DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK ZAWARTYCH NA STRONIE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I POWIĄZANE GRAFIKI SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ”, BEZ GWARANCJI LUB WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. DROPNET LTD NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH TYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NARUSZENIA PRAW.  

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU DROPNET NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE SZKODY LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB WYKONANIEM STRONY I PRODUKTU, Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA STRONY LUB PRODUKTU, Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA STRONY LUB POWIĄZANYCH USŁUG LUB PRODUKTU, ŚWIADCZENIEM LUB BRAKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG, LUB ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI LUB ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I POWIĄZANE GRAFIKI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA TEJ STRONY I PRODUKTU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPARTE NA UMOWIE, CZYNIE, ZANIEDBANIU, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ LUB INNYM, NAWET JEŚLI DROPNET ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE. JEŚLI NIE JESTEŚ ZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI STRONY LUB Z KTÓRYCHKOLWIEK Z TYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, TWOIM JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY.  

Odszkodowanie 

Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo, korzystając z tej strony, zwalniasz z odpowiedzialności i chronisz DropNet Ltd oraz naszego dyrektora, oficerów, agentów, pracowników, spółki zależne i powiązane przed wszelkimi działaniami, roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami i wydatkami, w tym opłatami prawnymi wynikającymi z korzystania z naszej strony lub naruszenia tych Warunków.  

Prawo Ochrony Konsumentów (Opcjonalnie) 

Jeżeli ustawa o sprzedaży towarów z 1979 r., ustawa o prawach konsumenta z 2015 r. lub jakiekolwiek inne przepisy ochrony konsumentów obowiązujące w Twojej jurysdykcji mają zastosowanie i nie mogą być wyłączone, niniejsze Warunki nie ograniczają Twoich praw i środków prawnych wynikających z tych przepisów. Niniejsze Warunki będą interpretowane z uwzględnieniem obowiązkowych postanowień tych przepisów. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami a tymi przepisami, obowiązywać będą obowiązkowe postanowienia przepisów.  

Obowiązujące Prawo 

Niniejsze warunki są regulowane przez prawo Anglii i Walii.  

Rozwiązywanie Sporów  

Z zastrzeżeniem wszelkich wyjątków określonych w niniejszych Warunkach, jeśli Ty i DropNet Ltd nie możecie rozwiązać żadnego sporu poprzez nieformalne dyskusje, Ty i DropNet Ltd zgadzacie się najpierw przedstawić sprawę przed mediatora bez wiążącej mocy, a w przypadku niepowodzenia mediacji przed arbitra. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca. Każdy mediator lub arbiter musi być neutralną stroną akceptowalną dla Ciebie i DropNet Ltd. Koszty mediacji lub arbitrażu poniesie strona przegrywająca.  

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków, Ty i DropNet Ltd zgadzacie się, że obie strony zachowują prawo do wniesienia sprawy do sądu ds. drobnych roszczeń oraz do wniesienia powództwa o nakaz sądowy lub naruszenie własności intelektualnej.  

Zmiany/Wariacje 

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze warunki według własnego uznania. Zmienione warunki będą miały zastosowanie do korzystania z tej strony internetowej od daty publikacji zmienionych warunków na tej stronie internetowej. Proszę regularnie sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zaznajomiony z zaktualizowaną wersją.  

Rozdzielność 

Każde postanowienie Warunków, które jest nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem w danej jurysdykcji, uznaje się za oddzielone od tej jurysdykcji, ale tylko w zakresie, w jakim jest nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem i nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień ani na ważność lub wykonalność tego postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. 

Dane Kontaktowe 

Prosimy o kontakt, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, wysyłając e-mail na adres support@vorsprungofficial.com